JO har inspekterat socialtjänsten i Kungsbacka kommun

Justitieombudsmannen Thomas Norling har genomfört en inspektion av Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun och dess hantering av barnärenden. Inspektionen ger en bild av en verksamhet som fungerar väl, men som också har ett antal brister. Nämnden får i vissa fall kritik för sin handläggning.

—  Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. Nämnden uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav och håller tidsfrister. I vissa fall var dock handläggningen så bristfällig att nämnden förtjänar kritik för den, säger JO Thomas Norling.

JO Thomas Norling riktar kritik på bland annat följande områden:

  • Det saknades redovisade bedömningar i varje enskilt ärende om vad som ansågs vara barnets bästa.
  • I de flesta ärendena saknades det dokumentation om vilken betydelse nämnden tillmätte den unges åsikter och inställning i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.
  • Nämndens rutiner för att motivera och dokumentera beslut om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) var tveksamma ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

— Åtgärder som görs med stöd av LVU är mycket ingripande för individen. Det vilar därför ett stort ansvar på nämnden att säkerställa att ärendena handläggs på ett rättssäkert sätt, säger JO Thomas Norling.

Protokoll 1709-2024: Inspektion av Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun den 9–11 april 2024

Pressbild JO Thomas Norling

En inspektionsserie av mindre kommuners socialtjänster

Inspektionen av nämnden i Kungsbacka kommun är en del i en serie inspektioner som JO Thomas Norling har genomfört vid fyra mindre kommuners socialtjänster. Samtliga socialtjänster har tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister. Syftet med inspektionsserien har varit att undersöka hur väl socialtjänsterna hanterar de regler som finns för att värna enskildas rättssäkerhet, bland annat vid tvångsvård av unga. Socialtjänsten i Kungsbacka kommun utgjorde den sista inspektionen i serien.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-06-13