Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-11-28 Diarienummer:263-2017

  Kritik mot Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Bärby för handläggningen av en fråga enligt 15 b § LVU om vård av en ungdom vid en låsbar enhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-24 Diarienummer:3577-2016

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Kumla kommun för handläggningen av ett ärende om en man med missbruksproblem

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-23 Diarienummer:6466-2015

  Kritik mot barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun för att e-postmeddelanden med känsliga personuppgifter skickats utan att särskilda säkerhetsåtgärder vidtagits och för dröjsmål med att besvara frågor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-23 Diarienummer:1210-2016

  Allvarlig kritik mot Polismyndigheten och en polisman för att en person togs i förvar och ett avlägsnandebeslut verkställdes trots att Polismyndigheten inte var behörig. Även kritik mot Migrationsverket för att personen placerades i häkte

  Dölj information

  Sammanfattning

  Migrationsverket beslutade att överföra en person till Tyskland i enlighet med Dublinförordningen. Verket hade inte lämnat över verkställigheten av beslutet, och Polismyndigheten var inte behörig att fatta beslut om förvar och verkställighet. Trots detta beslutade en polis om förvar och tog över verkställigheten. Polisens beslut om förvar fattades först med stöd av en bestämmelse som inte var
  tillämplig. Dagen därpå, efter kontakt med Migrationsverket, gjordes ändringar i beslutet som bl.a. innebar en ny rättslig bedömning. JO konstaterar att uppgifterna i beslutet om grunden för förvarstagandet är mycket kortfattade och att
  Polismyndigheten inte ens i efterhand har kunnat klargöra på vilka grunder beslutet fattades. Det som kommit fram om handläggningen ger enligt JO intrycket av att de rättsliga förutsättningarna för att kunna ta personen i förvar inte var klara för Polismyndigheten och att man bestämt att ta personen i förvar och verkställa överföringen med tvång oavsett vilka de faktiska förhållandena var. JO riktar allvarlig
  kritik mot polismannen och Polismyndigheten för det inträffade.

  Efter begäran av Polismyndigheten beslutade Migrationsverket att den förvarstagne skulle placeras i häkte trots att Polismyndigheten inte varit behörig att fatta
  förvarsbeslutet. Ärendet visar enligt JO att det är nödvändigt att verket tar del av det förvarsbeslut, och i förekommande fall det avlägsnandebeslut, som ligger till grund för en framställning om frihetsberövande åtgärder. En sådan ordning gör det möjligt för verket att upptäcka formella brister i besluten. Om formella brister konstateras kan det
  finnas anledning att göra mer ingående kontroller av beslutets laglighet. Eftersom Migrationsverket hade konstaterat formella brister i förvarsbeslutet fanns det
  anledning att göra en mer ingående kontroll av beslutets laglighet. Det finns enligt JO skäl att anta att Migrationsverket vid en sådan kontroll skulle ha upptäckt att
  förvarsbeslutet inte hade stöd i lag. Migrationsverket kritiseras för att placeringsbeslutet fattades innan man hade tagit del av den ändring i förvarsbeslutet som Polismyndigheten skulle göra och utan att det hade gjorts en tillräckligt ingående kontroll av förvarsbeslutets laglighet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1210-2016.pdf (216kb)
 • Beslutsdatum:2017-11-21 Diarienummer:7470-2016

  Kritik mot Läkemedelsverket för brister i annonseringen av lediga tjänster

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:7313-2016

  Kritik mot en skolsköterska vid Karolinerskolan i Melleruds kommun bl.a. för att hon genomfört en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:3283-2016

  Kritik mot Skärholmens stadsdelsnämnd, Stockholms kommun, för att ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett passärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-11-20 Diarienummer:1704-2017

  Kriktik mot Kriminalvården, häktet Malmö, för behandlingen av en underårig intagen

  Läs mer
Sök beslut