Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-10-15 Diarienummer:3372-2017

  Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun bl.a. för hanteringen av ett överklagande

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-05 Diarienummer:1339-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Hultsfreds kommun bl.a. för att en sektionschef fattat beslut i biståndsärenden trots att det var fråga om s.k. delikatessjäv

  Dölj information

  Sammanfattning

  En sektionschef handlade och fattade beslut i en mans
  biståndsärenden under en period när hon var målsägande i ett brottmål där mannen var åtalad för hot mot tjänsteman mot henne och en socialsekreterare.

  I 6 kap. 28 § kommunallagen anges ett antal faktiska omständigheter som medför att en tjänsteman är jävig att handlägga ett ärende. En tjänsteman är t.ex. jävig om det
  finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet, s.k. delikatessjäv. Den som är jävig får inte delta i eller närvara vid handläggningen av ärendet. En tjänsteman som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne, ska självmant ge det till känna. Jävsreglerna är ett uttryck för den övergripande objektivitetsprincipen som
  är fastlagd i grundlag och syftar till att garantera att myndigheternas handlande präglas av objektivitet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen).

  I beslutet påpekar JO att det inte krävs att den enskilde gör gällande jäv för att det ska uppstå en skyldighet för myndigheten att pröva saken. Sektionschefen borde själv ha
  tagit ställning till om hon var jävig att handlägga mannens ärenden. JO uttalar vidare att det inte kan råda någon tvekan om att sektionschefens ställning som målsägande i brottmålet utgjorde en sådan särskild omständighet som var ägnad att rubba förtroendet för hennes opartiskhet beträffande mannens ärenden. Hon borde inte ha handlagt och fattat beslut i ärendena med hänsyn till risken för att det skulle uppkomma misstankar om att hon inte var opartisk när hon handlade ärendena. Nämnden kritiseras för denna brist i handläggningen.

  I beslutet uttalar sig JO även om handläggningen av en jävsinvändning.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1339-2017.pdf (174kb)
 • Beslutsdatum:2018-10-05 Diarienummer:6168-2017

  Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun får kritik för att inte ha verkställt en domstols dom om umgänge med umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-03 Diarienummer:6760-2017

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i samband med utredning av försäkringstillhörighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-10-01 Diarienummer:1963-2018

  Försäkringskassan kritiseras för att i flera ärenden ha dröjt med att lämna över överklaganden till förvaltningsrätten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-27 Diarienummer:1142-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Uppsala kommun för dröjsmål med att inleda en utredning enligt 6 kap. 6 § andra stycket socialtjänstlagen om ett familjehems lämplighet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-27 Diarienummer:3507-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för att man utan samtycke lämnade ut sekretesskyddade uppgifter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-09-19 Diarienummer:3969-2017

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för dröjsmål med att besvara Försäkringskassans förfrågan och för bristfällig dokumentation

  Läs mer
Sök beslut