Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:1809-2018

  Kritik mot Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun för handläggningen av ett ärende om bistånd i form av boendestöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:3760-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Uddevalla kommun för passivitet vid sökandet efter en flicka som avvikit från ett s.k. HVB-hem där hon var placerad med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:5013-2018

  Arbetsmarknads- och socialnämnden i Trollhättans kommun får allvarlig kritik för att den dokumenterat barnärenden på ett sätt som syftade till att försvåra den ena vårdnadshavarens insyn i dessa och för att ha agerat i strid med regeringsformens m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:7924-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för bristande omvårdnad av en intagen med funktionsnedsättning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-16 Diarienummer:2323-2018

  I samband med utfärdande av ett föreläggande av ordningsbot har en polis agerat på ett sätt som inte är förenligt med regeringsformens krav på saklighet och skyldigheten för en polis att uppträda på ett sätt som inger förtroende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-14 Diarienummer:5889-2018

  Frågan om anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen bör handläggas som ärenden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-09 Diarienummer:2228-2018

  Kritik mot Sveriges ambassad i Dar es Salaam, Tanzania, och Migrationsverket för hanteringen av två ansökningar om uppehållstillstånd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-09 Diarienummer:239-2018

  Polismyndigheten har genomfört husrannsakningar hos andra än den eftersökte utan att det fanns grund för det och brustit i dokumentationen av åtgärderna

  Dölj information

  Sammanfattning

  Polismyndigheten genomförde husrannsakningar i två lägenheter
  för att söka efter en person som var misstänkt för försök till mord. Det upprättades ett protokoll över den ena husrannsakningen, men inte över den andra. I det protokoll som upprättades angavs inte syftet med åtgärden. Den tjänsteman som beslutade om
  husrannsakningarna lämnade i utredningen hos JO olika uppgifter om syftet med åtgärderna, både att den eftersökte skulle gripas och att han skulle hämtas till förhör. Något beslut om hämtning till förhör finns inte dokumenterat.

  Att den som har beslutat om husrannsakningarna har lämnat olika uppgifter om syftet med dem ger enligt JO intrycket att det inte stod helt klart för honom vilket syfte åtgärderna hade eller de rättsliga förutsättningarna för dem. JO erinrar om att en polis som använder tvång mot någon alltid måste ha klart för sig vilket tvångsmedel som
  faktiskt tillämpas och vilka rättsliga förutsättningar som gäller för att ingripandet ska kunna ske. Vidare framhåller JO att en förutsättning för att en husrannsakan ska få genomföras i syfte att söka efter någon som ska gripas, och som inte är anhållen eller häktad i sin frånvaro, är att det rör sig om ett omedelbart förestående
  frihetsberövande som beslutas av en polis som är på platsen. JO understryker också att hämtning till förhör inte får användas som substitut för gripande och anhållande när de rättsliga förutsättningarna för de senare åtgärderna inte är uppfyllda.

  Med utgångspunkten att husrannsakningarna genomfördes hemma hos andra än den eftersökte konstaterar JO att det krävdes synnerlig anledning att anta att den eftersökte befann sig i de aktuella lägenheterna. Eftersom det inte framgår att det skulle ha funnits några uppgifter om eller gjorts några iakttagelser av att den
  eftersökte befunnit sig på den aktuella adressen i nära anslutning till
  husrannsakningarna finner JO att det saknades grund för åtgärderna. JO kritiserar Polismyndigheten för att den genomförde husrannsakningarna utan att det fanns grund för dem.

  JO kritiserar också Polismyndigheten för den bristande dokumentationen i ärendet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  239-2018.pdf (201kb)
Sök beslut