Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-02-09 Diarienummer:2446-2016

  Socialnämnden i Linköpings kommun får kritik för att nämnden hämtade in utdrag ur misstanke- och belastningsregistret i en barnutredning som inte gällde ett ärende om åtgärder enligt LVU

  Dölj information

  Sammanfattning

  Socialnämnden inledde en s.k. barnutredning efter att det hade kommit fram uppgifter om att ett barn och några skolkamrater i lek hade haft ett avvikande beteende. Under utredningen hämtade socialnämnden in uppgifter ur polisens belastnings- och misstankeregister om barnets föräldrar. Frågan är om socialnämndens åtgärd hade författningsstöd.
  En socialnämnd får hämta in uppgifter ur belastnings- och misstankeregistren om ett ärende avser åtgärder enligt LVU, och nämnden efter en behovs- och proportionalitetsbedömning anser att uppgifterna är nödvändiga för att nämnden ska kunna ta ställning till vilket behov barnet har av skydd eller stöd.
  Det finns inte några bestämmelser som tydliggör när en barnutredning enligt socialtjänstlagen övergår till att bli ett ärende om åtgärder enligt LVU. Enligt JO avser ett ärende åtgärder enligt LVU först när en sådan fråga har aktualiserats i en utredning, dvs. när nämnden rent faktiskt överväger ett ingripande enligt LVU.
  JO konstaterar att det i detta fall, när utredningen inleddes, knappast fanns någon omständighet som talade för att det kunde bli aktuellt att ge barnet vård med stöd av LVU. Det framgår inte heller av den utredning som nämnden utförde att nämnden vid något tillfälle var ens i närheten av att överväga ett sådant ingripande. Åtgärden att hämta in uppgifter ur registren hade alltså inte stöd i författningarna. Nämnden får kritik för att uppgifterna hämtades in.
  Uppgifter som finns i belastnings- och misstankeregistren är integritetskänsliga för den enskilde. Enligt JO bör det därför inte råda någon tvekan om när förutsättningarna för socialnämnden att ta del av uppgifter ur registren är uppfyllda. Det är därför angeläget att reglerna om en socialnämnds möjlighet att hämta in sådana uppgifter förtydligas.
  Med stöd av 4 § lagen med instruktion för riksdagens ombudsmän lämnas beslutet över till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Socialdepartementet).

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2446-2016.pdf (208kb)
 • Beslutsdatum:2018-01-30 Diarienummer:7054-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för bristande dokumentation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-01-26 Diarienummer:5864-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för behandlingen av en kvinna som omhändertagits för berusning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-01-19 Diarienummer:7021-2016

  Försäkringskassan kritiseras för bl.a. långsam handläggning och bristande service i ett ärende om sjukpenning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-12-27 Diarienummer:2015-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att ca 500 manliga resenärer på en passagerarfärja hölls kvar utan att det fanns något stöd i lag för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-12-27 Diarienummer:7330-2016

  Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att en person togs med till förhör och hölls kvar för förhör trots att det inte fanns förutsättningar för det

  Läs mer
Sök beslut