Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:2436-2017

  Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-20 Diarienummer:7627-2016

  Kritik mot rektorn vid Nordhemsskolan i Göteborg

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-16 Diarienummer:1692-2016

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Hällby, om kameraövervakning av intagna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-16 Diarienummer:5606-2017

  Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att i flera ärenden ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-16 Diarienummer:7993-2016

  Försäkringskassan kritiseras bl.a. för att inte ha informerat de försäkrade om möjligheten att skriva på finska samt för att inte ha anlitat tolk i tillräcklig omfattning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-15 Diarienummer:1365-2016

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Ystad för att en intagen inte underrättats om kameraövervakning och för bristande dokumentation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-13 Diarienummer:3905-2017

  Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-03-13 Diarienummer:4450-2016

  Kritik mot Inspektionen för vård och omsorg för handläggningen av ett ärende

  Dölj information

  Sammanfattning

  I en anmälan till JO framförde en läkare klagomål mot hur ett ärende som avsåg honom hade handlagts hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läkaren anförde bl.a. att han inte hade getts tillfälle att lämna synpunkter på ett beslutsförslag innan IVO fattade beslut i ärendet. I beslutet hade IVO uttalat kritik mot läkaren. Genom JO:s granskning framkom att IVO, trots att ärendet där hade inletts genom enanmälan, hade handlagt detta inom ramen för ett initiativärende enligt 7 kap. 19 § patientsäkerhetslagen och inte som ett klagomålsärende enligt 7 kap. 18 §. Enligt den sistnämnda bestämmelsen ska bl.a. anmälaren och den som klagomålet avser ges
  tillfälle att yttra sig över ett beslutsförslag innan IVO fattar beslut i ärendet. JO kritiserar IVO för att inte ha handlagt ärendet enligt bestämmelserna om klagomål och inte kommunicerat ett förslag till beslut med den som klagomålet avsåg. Av 7 kap. 19 § andra stycket patientsäkerhetslagen framgår att 7 kap. 18 §, i
  tillämpliga delar, ska gälla även i initiativärenden. IVO har dock hos JO anfört att skyldigheten att kommunicera ett beslutsförslag inte kan anses vara tillämplig vid
  handläggningen av ett initiativärende. Enligt JO föreligger i detta avseende oklarheter i lagstiftningen, varför det finns behov av en översyn av denna. En kopia av beslutet
  överlämnas därför till Socialdepartementet

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  4450-2016.pdf (217kb)
Sök beslut