Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-10-11 Diarienummer:5014-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för brister i dokumentationen av ett omhändertagande enligt 13 § polislagen

  Dölj information

  Sammanfattning

  En man omhändertogs enligt 13 § polislagen för att han störde den allmänna ordningen. JO konstaterar att polisens dokumentation av omhändertagandet har varit bristfällig i flera avseenden. Polisen har inte dokumenterat grunderna för omhändertagandet på ett fullständigt sätt och inte alls
  dokumenterat ett förhör som hållits med den omhändertagne. Polisen har inte heller dokumenterat den fortlöpande prövningen av förutsättningarna för frigivning. Det saknas även dokumentation bl.a. av om den omhändertagne informerats om anledningen till frihetsberövandet och sin rätt att kontakta en närstående.
  Polismyndigheten kritiseras för bristerna. Polismyndigheten har vid flera tillfällen under det senaste året kritiserats av JO för bristfällig dokumentation i samband med frihetsberövanden. JO anför att dokumentationsbrister påverkar förtroendet för polisen på ett negativt sätt och innebär att det med visst fog kan ifrågasättas om en åtgärd har genomförts i enlighet med de regler som gäller. JO anför vidare att det inte är godtagbart att en myndighets
  åtgärder inte kan kontrolleras i efterhand av det skälet att vidtagna åtgärder inte har dokumenterats. Att dokumentationen är bristfällig framstår enligt JO som särskilt betänkligt när det rör sig om ingripande åtgärder av det slag som ofta förekommer i polisens verksamhet. Det kan enligt JO finnas anledning för Polismyndigheten att
  påminna all polispersonal om vikten av fullständig dokumentation i polisens verksamhet. I beslutet anför JO också att det är polisens ansvar att se till att man kan göra sig förstådd i den utsträckning som krävs för att utföra en tjänsteåtgärd och att det är viktigt att polisen också förstår och kan ta till sig besked och önskemål från den som
  är föremål för ett polisingripande. Vid behov ska polisen anlita en tolk. Om den som är frihetsberövad begär att polisen ska anlita en tolk men polisen bedömer att en tolk
  inte är nödvändig bör begäran och polisens bedömning dokumenteras.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5014-2016.pdf (260kb)
 • Beslutsdatum:2017-10-04 Diarienummer:6579-2016

  Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för att inte löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och för handläggningen av en begäran att ta del av e-postloggar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-10-02 Diarienummer:589-2016

  Allvarlig kritik mot Vård- och omsorgsutskottet i Töreboda kommun för bl.a. utformningen av ett beslut om insats enligt LSS

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-22 Diarienummer:2468-2016

  Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för att inte ha sett till att hon undersöktes av läkare

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-19 Diarienummer:5600-2016

  Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-19 Diarienummer:4222-2016

  Kritik mot Polismyndigheten som utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-15 Diarienummer:4898-2016

  Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Storfors kommun för att man inte skyndsamt har handlagt ett ärende som gällde bistånd till behandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-09-14 Diarienummer:2807-2017

  Kritik mot tre domare vid Kammarrätten i Sundsvall för dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra

  Läs mer
Sök beslut
 
Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker föredragande

Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en registrator

Tillsatt tjänst: En sekreterare, ADM 213-2017

Aktuell inspektion

Den 23–24 oktober 2017 inspekteras Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Karta över skandinavien Fotograf: JO

Baltiskt-nordiskt möte

Den 4–5 oktober träffades representanter för justitieombudsmännen i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige i Stockholm för att utbyta erfarenheter och idéer.

JO lägger ned förundersökning

JO lägger ned en förundersökning angående misstanke om tjänstefel och avslutar ärendet. Med anledning av utformningen av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, överlämnas en kopia av beslutet till Justitiedepartementet.

JO överlämnar ärende till disciplinnämnd

En rådman har inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i fyra mål. Han har under våren 2017 skjutit upp domarna vid sammanlagt 18 tillfällen så att de har meddelats mellan två och en halv vecka och nästan två månader efter de avslutade huvudförhandlingarna. JO anser att rådmannen har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som utgör tjänsteförseelse och överlämnar därför frågan om disciplinansvar för rådmannen till Statens ansvarsnämnd.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Utlämnande av allmän handling

JO har yttrat sig över promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

För dig och för alla

JO har yttrat sig över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige

JO har yttrat sig över betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58).

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

JO har yttrat sig över betänkandet Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

En snabbare lagföring

JO har yttrat sig över promemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Nu går det att hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO provar möjligheten att lägga ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt på Twitter.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

»»