Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2017-07-13 Diarienummer:2017-2015

  Kritik mot Kriminalvården, frivården Södertörn, för handläggningen av en personutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-07-12 Diarienummer:1145-2016

  Kritik mot Konkurrensverket för ett flertal brister i handläggningen av ett ärende om misstänkt missbruk av dominerande ställning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-30 Diarienummer:1167-2016

  Allvarlig kritik mot rektorn för Pershagenskolan i Södertälje kommun för att hon har vidarebefordrat viss mejlkorrespondens till en enskilds arbetsgivare. Rektorn kritiseras även för bl.a. handläggningen av ett utlämnandeärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-29 Diarienummer:7209-2015

  Viss kritik mot rektorn för Västra hamnens skola och rektorn för Stapelbäddsskolan i Malmö kommun för utformningen av ett beslut om att förbjuda två vårdnadshavare att besöka skolorna. Även uttalanden om behörighet att fatta beslut i frågan om tillträdesf

  Dölj information

  Sammanfattning

  Rektorerna beslutade vid två tillfällen att förbjuda två vårdnadshavare att besöka skolorna, med undantag för utvecklingssamtal och föräldramöten. Enligt JO är det en uppgift för huvudmannen, genom den ansvariga nämnden, att fatta beslut i frågan om tillträdesförbud. Rätten att besluta om tillträdesförbud kan delegeras till rektor. I det aktuella fallet hade nämnden delegerat till rektorerna att fatta beslut i arbetsmiljöfrågor. Enligt JO innefattar inte en sådan delegation på ett tillräckligt tydligt sätt rätten att besluta om tillträdesförbud. Rektorerna var därför inte behöriga att fatta besluten. Med hänsyn till att behörighetsfrågan kan ha uppfattats som svårbedömd av rektorerna, och till att även huvudmannen var av uppfattningen att det var rektorernas uppgift att besluta i frågan, finns det dock inte tillräckliga skäl för att kritisera rektorernaför att de fattade beslutet trots att de inte var behöriga. Rektorerna kan dock inte undgå kritik för att det första beslutet saknade tidsbegränsning.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7209-2015.pdf (199kb)
 • Beslutsdatum:2017-06-28 Diarienummer:3728-2016

  Kritik mot Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygds kommun för att ha placerat tre barn i ett familjehem utan att familjehemmets lämplighet hade utretts eller beslut om vård i det aktuella familjehemmet hade fattats av nämnden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-28 Diarienummer:4650-2016

  Kritik mot Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun för handläggningen av en lånebegäran vid Falköpings bibliotek och för riktlinjer som står i strid med bibliotekslagen och 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-28 Diarienummer:2654-2016

  Kritik mot Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun för att Tumba bibliotek handlagt framställningar om att få låna två böcker på ett sätt som står i strid med bibliotekslagen och 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2017-06-27 Diarienummer:3237-2015

  Kritik mot Älvsjö stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha underlåtit att göra en polisanmälan angående misstanke om att anställda hos privata hemtjänstutförare begått brott mot en person som erhöll hemtjänstinsatsen genom nämndens försorg

  Läs mer
Sök beslut