Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-01-17 Diarienummer:611-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman som inte har meddelat domar inom de föreskrivna tidsfristerna i fyra mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-01-09 Diarienummer:4233-2017

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att inte ha gett en biståndssökande en riktig möjlighet att ta ställning till en fråga om hembesök

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-28 Diarienummer:474-2016

  En överläkare får kritik för att ha tagit del av uppgifter i en journal utan att ha rätt till det och anmält till Transportstyrelsen att patienten sannolikt var medicinskt olämplig att ha körkort utan att det fanns formella förutsättningar för anmälan

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-28 Diarienummer:8280-2017

  Anmälan mot Pensionsmyndigheten om att den överskridit sin kompetens (legalitetsprincipen) samt utformat ett informationsbrev på ett sätt som strider mot objektivitetsprincipen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-21 Diarienummer:1258-2017

  En relationsvåldshandläggare vid socialförvaltningen i Järfälla kommun får kritik för att han bl.a. upprättat en skrivelse till den ena partens ombud i ett mål som gällde bl.a. umgänge med barn och för att han gett in en skrivelse direkt till domstolen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-21 Diarienummer:6495-2016

  Kritik för bristfällig handläggning och dokumentation i samband med att personalen vid en psykiatrisk klinik underlåtit att informera en underårig patients vårdnadshavare om barnets hälsotillstånd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-18 Diarienummer:1179-2018

  Försäkringskassan har påståtts bryta mot objektivitetsprincipen genom att belöna tjänstemän som fattar ett stort antal avslagsbeslut

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-18 Diarienummer:7477-2017

  En undersökning av några kommuners handläggning av LSS-ärenden med inriktning på frågan om handläggningstiderna

  Dölj information

  Sammanfattning

  JO mottog under år 2017 flera klagomål om långa handläggningstider i ärenden om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Mot den bakgrunden fann JO skäl att undersöka några kommuners handläggning av LSS-ärenden med inriktning på handläggningstiderna. Inom ramen för undersökningen har JO inspekterat fyra kommunala nämnder och granskat ärenden om personlig assistans.

  I beslutet konstaterar JO att handläggningstiderna generellt sett inte var långa vid de inspekterade nämnderna, även om det fanns ärenden med längre handläggningstider.

  JO har i tidigare beslut uttalat att det inte går att ange en bestämd tid inom vilken en utredning av en ansökan om personlig assistans ska vara klar eftersom utredningens omfattning är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

  I beslutet uttalar JO att en handläggningstid om tre till fyra månader i ett ärende om personlig assistans skulle kunna vara ett rimligt riktvärde. Alla ärenden om personlig assistans kommer dock inte att kunna avgöras inom en sådan tidsperiod. För att en längre handläggningstid ska anses godtagbar krävs att det föreligger omständigheter som kan motivera denna. I beslutet behandlar JO några faktorer som inverkar på handläggningstiden.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7477-2017.pdf (219kb)
Sök beslut