Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-05-23 Diarienummer:1696-2018

  Vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun får kritik för att ett beslut om rätt till personlig assistans enligt LSS tidsbegränsades i avvaktan på ett beslut från Försäkringskassan i ett ärende där om assistansersättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-21 Diarienummer:3053-2018

  Kritik mot Kommunstyrelsen i Umeå kommun som låtit ett juridiskt ombud delta i handläggningen av ärenden om handlingsutlämnande samt kritik mot två tjänstemän vid kommunen som allvarligt åsidosatt skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-20 Diarienummer:6852-2018

  Ifrågasatt ingripande mot en banderoll på ett studentflak

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-17 Diarienummer:7875-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Vänersborgs kommun för att nämnden utan lagstöd beslutat om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU innefattande krav på drogtest

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:2743-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Falun för att i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ha förordnat om verkställigheten utan stöd i lagen

  Dölj information

  Sammanfattning

  En socialnämnd beslutade att omedelbart omhänderta ett barn med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förvaltningsrätten i Falun fastställde socialnämndens beslut. Socialnämnden ansökte därefter om att barnet skulle beredas vård. Förvaltningsrätten beslutade att avslå ansökan om vård och förordnade att domen skulle gälla först när den vann laga kraft.

  Enligt lagen upphör ett omedelbart omhändertagande när förvaltningsrätten avgör frågan om beredande av vård. JO har i remissen till förvaltningsrätten särskilt frågat om innebörden av förordnandet att domen skulle gälla först när den vunnit laga kraft. Som JO tolkar svaret tycks syftet med förordnandet ha varit att barnet skulle förbli omhändertaget - eller vårdas interimistiskt - till dess att domen hade vunnit laga kraft eller kammarrätten hade tagit ställning till frågan om vård. Det framgår emellertid inte
  av domen. Det finns heller inte några lagliga möjligheter att förordna på det sättet. Förordnandet innebar en risk för att det omedelbara omhändertagandet felaktigt skulle komma att bestå.

  Rättens ordförande får allvarlig kritik för det sätt på vilket hon utformade domen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2743-2018.pdf (374kb)
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:2744-2018

  Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Karlstad för att i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ha låtit de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:330-2018

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Bodens kommun för att den verkställde en dom som gällde vård enligt LVU innan den hade vunnit laga kraft. Även kritik mot en tjänsteman vid nämndens förvaltning för utformningen av en journalanteckning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-05-16 Diarienummer:4378-2018

  Uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering på förvarstagna som använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade

  Läs mer
Sök beslut