Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:1809-2018

  Kritik mot Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun för handläggningen av ett ärende om bistånd i form av boendestöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:3760-2018

  Kritik mot Socialnämnden i Uddevalla kommun för passivitet vid sökandet efter en flicka som avvikit från ett s.k. HVB-hem där hon var placerad med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:5013-2018

  Arbetsmarknads- och socialnämnden i Trollhättans kommun får allvarlig kritik för att den dokumenterat barnärenden på ett sätt som syftade till att försvåra den ena vårdnadshavarens insyn i dessa och för att ha agerat i strid med regeringsformens m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-17 Diarienummer:7924-2018

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för bristande omvårdnad av en intagen med funktionsnedsättning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-16 Diarienummer:2323-2018

  I samband med utfärdande av ett föreläggande av ordningsbot har en polis agerat på ett sätt som inte är förenligt med regeringsformens krav på saklighet och skyldigheten för en polis att uppträda på ett sätt som inger förtroende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-14 Diarienummer:5889-2018

  Frågan om anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen bör handläggas som ärenden

  Dölj information

  Sammanfattning

  Under utredningen av klagomål om långsam handläggning kom det fram att anmälningar till DO inte anses medföra att ärenden inleds hos myndigheten. Anmälare får inte heller något besked om DO väljer att inte inleda tillsyn utifrån uppgifterna i en anmälan. Den centrala frågan i ärendet är om det är godtagbart att en anmälare inte får något besked i de fall DO väljer att inte inleda en tillsyn utifrån uppgifterna i en anmälan. En konsekvens av detta är att anmälaren inte vet om eller när DO har tagit ställning i frågan.

  I beslutet konstaterar chefsJO att hon inte anser sig kunna kritisera DO för det sätt på vilket myndigheten hanterar inkomna anmälningar från enskilda som inte leder till tillsyn, eftersom det inte av någon reglering eller på något annat sätt uttryckligen framgår att DO ska hantera klagomål från enskilda. Enligt chefsJO är det dock ett rimligt krav att DO - i sin kommunikation med allmänheten - tydligt informerar om att en anmälan inte medför att ett ärende anses inlett hos myndigheten och om vilka konsekvenser detta får. Sådan information är särskilt viktig eftersom anmälningar till DO tidigare ansågs medföra att ärenden inleddes och ärendena avslutades genom beslut. Den omständigheten att DO har möjlighet att biträda enskilda i domstol ställer särskilda krav på tydlighet i informationen. Enligt chefsJO bör enskilda få tillgång till relevant information redan i samband med att de överväger att upprätta en anmälan. Informationen skulle t.ex. kunna lämnas på DO:s webbplats och i de anmälningsblanketter som myndigheten tillhandahåller där. Informationen skulle också med fördel kunna framgå av den blankett som skickas till en anmälare i samband med att en anmälan kommer in till myndigheten.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5889-2018.pdf (366kb)
 • Beslutsdatum:2020-01-09 Diarienummer:2228-2018

  Kritik mot Sveriges ambassad i Dar es Salaam, Tanzania, och Migrationsverket för hanteringen av två ansökningar om uppehållstillstånd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-01-09 Diarienummer:239-2018

  Polismyndigheten har genomfört husrannsakningar hos andra än den eftersökte utan att det fanns grund för det och brustit i dokumentationen av åtgärderna

  Läs mer
Sök beslut