Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:6434-2018

  Anmälan mot Barn- och utbildningsnämnden i Årjängs kommun för handläggningen av en ansökan om en placering i förskola

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:7417-2017

  Anmälan mot Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun för handläggningen av en ansökan om en placering i förskola

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:8482-2017

  Anmälan mot Utbildningsnämnden i Essunga kommun för handläggningen av en ansökan om placering i förskola samt kritik mot nämnden för bristfällig handläggning av en begäran att få del av en handling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-27 Diarienummer:550-2018

  Kritik mot Statens institutionsstyrelse för att ha brustit i tillsynen av en man som vårdades enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-25 Diarienummer:2670-2018

  Otillåtna samtal mellan anhållna i en polisarrest får inte spelas in utan rättsligt stöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-25 Diarienummer:3967-2018

  Kritik mot Göteborgs stad för uppmaning till kommunens förskolechefer att inte tillåta personal att bära knappar från Lärarförbundet eller tröjor associerade till det s.k. Förskoleupproret

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-25 Diarienummer:4228-2018

  Kritik mot Partille kommun för förbud för personal att under arbetstid bära tröjor associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-24 Diarienummer:6093-2017

  Uttalanden om förutsättningarna för att Tullverket ska få undersöka innehållet i en elektronisk informationsbärare, t.ex. en mobiltelefon, som påträffas vid en tullkontroll

  Dölj information

  Sammanfattning

  För att kontrollera att barnpornografi inte förs in i Sverige
  förekommer det att tullen tar del av bilderna i en mobiltelefon eller en dator som påträffas på en person eller i dennes bagage. I beslutet tar JO ställning till om - och i så fall under vilka förutsättningar - en sådan undersökning är tillåten.

  En tulltjänsteman får undersöka en resandes bagage samt enligt 27 § andra stycket smugglingslagen kroppsvisitera en person om det finns anledning att anta att denne har med sig egendom som kan tas i beslag.

  Den praxis som utbildats i förhållande till ett tvångsmedel som regleras i rättegångsbalken bör som utgångspunkt gälla när samma tvångsmedel används med stöd av smugglingslagen. Även om ändamålet med en kroppsvisitation enligt den lagen är att möjliggöra en effektiv införselkontroll är visitationen alltjämt i grunden ett
  tvångsmedel i brottsutredande syfte. I enlighet med vad som gäller vid en kroppsvisitation enligt rättegångsbalken bör det därför enligt JO:s mening inte vara tillåtet att undersöka innehållet i en elektronisk informationsbärare som påträffas vid en kroppsvisitation enligt smugglingslagen utan att den först tas i beslag. För den slutsatsen talar också det förhållandet att en sådan kroppsvisitation får vidtas på grundval av mycket svaga brottsmisstankar.

  I rättegångsbalken finns också bestämmelser som innebär att bl.a. digitala bilder får undersökas endast efter ställningstagande av rätten eller undersökningsledaren.
  Syftet med bestämmelserna är att begränsa den krets av personer som får undersöka visst material som kan vara integritetskänsligt för enskilda. Grunderna för bestämmelserna gör sig gällande även vid en kroppsvisitation enligt smugglingslagen.

  JO:s slutsats är att Tullverket inte har stöd i lag för att undersöka innehållet i en elektronisk informationsbärare som påträffas på en resande eller i dennes bagage utan att den först tas i beslag och en undersökningsledare beslutar om det.

  JO:s slutsatser innebär att Tullverkets utrymme för att kontrollera införsel av barnpornografi är mycket begränsat. JO anser att det är tveksamt om en lagreglering av den ordning som Tullverket har tillämpat skulle vara förenlig med kravet på att inskränkningar av det grundlags- och konventionsfästa skyddet för privatlivet ska vara proportionerliga. Det är en uppgift för lagstiftaren att bedöma om de intressen som talar för så långtgående kontrollbefogenheter har tillräcklig tyngd. JO överlämnar
  därför beslutet till Justitiedepartementet för kännedom.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6093-2017.pdf (326kb)
Sök beslut