Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-06-13 Diarienummer:1239-2018

  Uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-12 Diarienummer:4737-2016

  En enskild har felaktigt frihetsberövats trots att Högsta domstolen beslutat om inhibition

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-10 Diarienummer:445-2019

  Kritik mot Pensionsmyndigheten för att en e-postbrevlåda varit obevakad med följden att ett stort antal e-postmeddelanden under närmare tio år inte blivit föremål för någon åtgärd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-10 Diarienummer:6540-2018

  Allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län för långsam handläggning av ärenden om jordbruksstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-05 Diarienummer:134-2019

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen, för långsam handläggning av ett mål om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen. Även uttalanden om migrationsdomstolens handläggningstider generellt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-05 Diarienummer:5639-2018

  Kritik mot Förvaltningsrätten i Göteborg för långsam handläggning av ett mål om sjukersättning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-06-05 Diarienummer:6529-2017

  Kritik mot Riksarkivet för att man bl.a. tar ut en eftersökningsavgift för åtgärder som myndigheten är skyldig att vidta enligt tryckfrihetsförordningen

  Dölj information

  Sammanfattning

  Anmälaren begärde hos Riksarkivet att få ta del av ett antal
  bouppteckningar. För en av handlingarna tog Riksarkivet ut en avgift på 225 kronor för söktid. Riksarkivet får enligt sin instruktion ta ut en avgift för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen och har beslutat att en eftersökningsavgift ska tas ut om en förfrågan om uppgifter ur arkivhandlingar kräver efterforskning.

  En begäran om att få ta del av allmänna handlingar med stöd av offentlighetsprincipen ska handläggas och besvaras i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen. Om en myndighet gör bedömningen att begäran faller
  utanför ramen för de skyldigheter som myndigheten har enligt tryckfrihetsförordningen kan begäran avslås. Om det är klart vilken handling som avses med en begäran har en myndighet dock en långtgående skyldighet att söka efter handlingen i sitt arkiv.

  Riksarkivet har på sin webbsida elektroniska formulär för beställning av handlingar som förutsätter att en sökande accepterar att en eftersökningsavgift kan tas ut vid en
  begäran om att få ta del av handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.

  Riksarkivet får kritik för utformningen av avgiftstaxan när det gäller eftersökningsavgiften och för utformningen av webbformulären. Enligt JO framstår taxan närmast som ett försök att kringgå principen om att arbetskostnaden för att ta
  fram en handling från arkivet inte får ingå i avgifterna för kopior av allmänna handlingar.

  JO konstaterar att anmälaren inte gett Riksarkivet något undersökningsuppdrag och att det redan av det skälet var fel att ta ut en eftersökningsavgift av honom. Anmälaren hade vidare tydligt preciserat vilken handling han ville ta del av.
  Utgångspunkten var därmed att Riksarkivet var skyldigt att ta fram den. Riksarkivet får kritik för att en eftersökningsavgift togs ut av anmälaren.

  I beslutet konstaterar JO också att lagstödet för Riksarkivet att ta ut en avgift på 4 kronor per sida för kopior av allmänna handlingar - utöver de första nio sidorna - framstår som mycket tveksamt. Beslutet överlämnas därför till Kulturdepartementet.

  Riksarkivet får vidare kritik för att man inte lämnade någon överklagandehänvisning i det beslut man fattade om eftersökningsavgiften och för den efterföljande hanteringen
  av anmälarens skrivelse med invändningar mot avgiften.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6529-2017.pdf (335kb)
Sök beslut
 

Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Datumillustration Fotograf: JO

Begränsat öppethållande 20/6

Torsdagen den 20 juni håller JO öppet kl. 9.00–11.30.

Intagna drabbas vid platsbrist

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Har inte fattat beslut

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten.

Oacceptabelt lång handläggningstid

Försäkringskassan får allvarlig kritik för att ha överskridit den lagstadgade handläggningstiden med över 16 månader.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Hedersrelaterad brottslighet

JO har yttrat sig över över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Inspektionsprotokoll

I ett protokoll från en inspektion av Hyres- och arrendenämnden i februari uttalar JO sig om myndighetens ökade ärendetillströmning och det tillkommande behovet av nya handläggningsrutiner, samt om den kommande verksamhetsförändring som nämnden står inför.

Ej hanterad e-post hos JO

Läs mer…

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

JO får besök av en kinesisk delegation den 26 juni

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.