Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2018-12-18 Diarienummer:7477-2017

  En undersökning av några kommuners handläggning av LSS-ärenden med inriktning på frågan om handläggningstiderna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-12 Diarienummer:242-2017

  Kritik mot Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden i Kramfors kommun för att den inte har fattat ett formellt beslut om umgängesbegränsning efter det att en vårdnadshavare begärt ett utökat umgänge med sina barn som vårdades med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-11 Diarienummer:5216-2017

  Kritik mot Socialnämnden i Hallstahammars kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:1270-2017

  Sociala områdesnämnden väster i Jönköpings kommun kritiseras för underlåtenhet att utreda och fatta beslut med anledning av en ansökan om bistånd till kontraktsvård

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-05 Diarienummer:722-2017

  Kritik mot Polismyndigheten för hanteringen av upphittade pass

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:5958-2017

  Kritik mot Tekniska nämnden i Norrköpings kommun och Polismyndigheten för brister i handläggningen av en ansökan om tillstånd att använda offentlig mark för en uteservering och av återkallelsen av tillståndet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2018-12-04 Diarienummer:6539-2017

  Familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö kommuner får kritik för att en vårdnadsutredning inte kommunicerades med parterna innan den lämnades till domstolen

  Dölj information

  Sammanfattning

  En vårdnads- och umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § tredje
  stycket föräldrabalken, som genomfördes inom ramen för ett mål om vårdnad och umgänge med barn vid en domstol, lämnades på grund av tidsbrist in till domstolen utan att parterna hade fått del av utredningen och getts möjlighet att lämna synpunkter på den.

  En vårdnads-, boende- och umgängesutredning utgör underlag för den myndighetsutövning som domstolen utövar mot den enskilde i målet vid tingsrätten. JO uttalar att den som är part i målet berörs så nära av utredningen att han eller hon bör ha rätt att få ta del av den och ges tillfälle att lämna synpunkter på utredningen innan den lämnas in till domstolen. JO betonar även att en sådan utredning är ett
  viktigt underlag för domstolens beslut. Att en part ges tillfälle att kommentera utredningen är därför av stor betydelse för den enskilde. Det är också viktigt för att
  domstolen ska få ett tillförlitligt underlag för sitt beslut. En sådan utredning ska enligt JO alltid kommuniceras med parterna innan den lämnas in till domstolen. Tidsbrist är
  enligt JO inte ett godtagbart skäl för att låta bli att kommunicera en vårdnadsutredning.

  Nämnden får kritik för att parterna inte fick del av och tillfälle att lämna synpunkter på utredningen innan den lämnades till domstolen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6539-2017.pdf (65kb)
 • Beslutsdatum:2018-12-03 Diarienummer:1963-2017

  Kritik mot en familjebehandlare vid socialförvaltningen i Norrtälje kommun för bl.a. uttalanden i ett e-postmeddelande till den ena partens ombud i en tvist rörande vårdnad, boende och umgänge

  Läs mer
Sök beslut
 
Lediga jobb Fotograf: JO

JO söker en kanslichef

Tillsatt tjänst: It-ansvarig, ADM 260-2018

Illustration datum Fotograf: JO

Begränsat öppethållande 19/12

Onsdagen den 19 december håller JO öppet kl. 09.00–11.30.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Kamerabevakning i brottsbekämpningen

JO har yttrat sig över över betänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62)

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Samverkan mot terrorism

JO har yttrat sig över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)

Bild på Opcat-rapportens omslag Fotograf: JO

Opcat-rapport ute nu

Opcat-rapporten för perioden 2015–2017 är en sammanställning av gjorda iakttagelser och rekommendationer, samt en redovisning av de olika teman som Opcat-enheten arbetat med: kvinnliga frihetsberövade (2015), information om rättigheter (2016) och tillsyn av frihetsberövade (2017).

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Hemliga tvångsmedel

JO har yttrat sig över betänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Bild på ämbetsberättelsens omslag Fotograf: JO

Ämbetsberättelsen ute nu

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19 är ute nu. Den behandlar perioden 1 juli 2017–30 juni 2018. Ämbetsberättelsen finns att ladda ner i sin helhet eller som enskilda kapitel.

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Bild på de fyra justitieombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.