Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-07-22 Diarienummer:6705-2019

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Brinkeberg, om brister i samband med hanteringen av ett urinprov och uttalanden om dokumentation vid sådan provtagning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-07-01 Diarienummer:8498-2018

  Allvarlig kritik mot Räddningstjänsten Väst för långsam handläggning av ärenden om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6464-2019

  Kritik mot en rådman vid Värmlands tingsrätt för bristande dokumentation sedan en persons skyddade namn synts på en presentationsskärm under en huvudförhandling

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:6855-2018

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (I)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:8911-2019

  Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga föremål (II)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:9119-2019

  En undersökning av hur socialtjänsten verkställer domstolarnas beslut om umgänge med umgängesstöd

  Dölj information

  Sammanfattning

  JO inspekterade i mitten av oktober 2019 en familjerättsenhet i Göteborgs kommun. Under inspektionen granskades bl.a. akterna i ärenden om umgängesstöd. Vid inspektionen kom det fram bl.a. att familjerättsenheten tillhandahöll umgängesstöd i en lokal där flera barn samtidigt kunde ha umgänge. Denna lösning väckte en del frågor som JO bedömde var relevanta för socialtjänsten även i andra kommuner. JO beslutade därför att genomföra en undersökning av hur socialtjänsten verkställer domstolarnas beslut om umgänge med umgängesstöd. Inom ramen för undersökningen har JO inspekterat fyra socialnämnder och granskat ärenden om umgänge med umgängesstöd.

  I beslutet konstaterar JO att lösningen med en umgängeslokal i huvudsak fungerar, men att den är förenad med ett antal problem.

  Enligt JO uppfyller lokallösningen inte de formella krav som bestämmelserna i 6 kap. 15 c § föräldrabalken ställer på en socialnämnd när den verkställer en domstols beslut om umgängesstöd. Det finns heller inte stöd för en socialnämnd att erbjuda umgängesstöd endast under förutsättning att det kan förläggas till nämndens umgängeslokal.

  JO slår fast att en socialnämnd måste kunna erbjuda flexibla lösningar när beslut om umgängesstöd ska verkställas, men att de socialnämnder som ingick i undersökningen sällan gjorde det. När en socialnämnd inte erbjuder något alternativ till lokallösningen riskerar domstolarnas prövning av vad som är bäst för barnet att bli närmast illusorisk i och med att domstolen ofta anpassar ett beslut om umgängesstöd till vad en socialnämnd kan erbjuda.

  Enligt JO finns en risk för att lokallösningen medför att det enskilda barnet inte får det individuella stöd som det har behov av och rätt till. Principen om barnets bästa riskerar därmed att inte få genomslag.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  9119-2019.pdf (415kb)
 • Beslutsdatum:2020-06-30 Diarienummer:O 12-2020

  Initiativ angående Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna för intagna

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-06-29 Diarienummer:1884-2019

  Kritik mot en tjänsteman vid Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun för att ha agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
Sök beslut