Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-01-25 Diarienummer:6365-2019

  Polisen har genomfört en kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning och i ett utrymme som inte uppfyllde rättegångsbalkens krav på avskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-21 Diarienummer:6580-2019

  Kritik mot en rådman för kontakter med en av parterna i ett avslutat domstolsärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-01-14 Diarienummer:2856-2020

  Kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för bristande handläggning av ett ärende där ett 13-årigt barn som vårdades i ett familjehem med stöd av socialtjänstlagen kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott

  Dölj information

  Sammanfattning

  Barnet BB vårdades med stöd av socialtjänstlagen och var placerad i ett familjehem. När BB var 13 år gammal fick socialnämndens förvaltning vid ett telefonsamtal med en s.k. familjehemskonsulent reda på att BB träffat en kille via nätet och att de haft sex. Socialtjänsten inledde inte någon utredning om BB och polisanmälde inte heller det inträffade. BB:s mor anmälde i stället saken till polisen.

  I beslutet framhåller JO att det på grund av uppgifterna från familjehemskonsulenten borde ha stått klart för nämnden att det kunde misstänkas att BB varit utsatt för ett sexualbrott. JO konstaterar vidare att eftersom BB vårdades i ett familjehem hade
  nämnden ett långtgående ansvar för vården av henne. Mot den bakgrunden borde nämnden omgående ha inlett en utredning för att allsidigt kunna belysa hennes situation. JO kritiserar nämnden för att den inte inledde en utredning.

  Nämnden vidtog dock vissa åtgärder med anledning av det inträffade; t.ex. kontaktades en kurator som träffade BB. Det framgår dock att nämnden varken utredde eller funderade på vad som var bäst för BB i den uppkomna situationen. Enligt nämndens svar till JO verkar den främsta anledningen till att BB fick träffa en
  kurator ha varit att lugna hennes mor.

  JO påpekar att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn. Det är anmärkningsvärt att nämnden inte synes ha funderat över detta vid handläggningen och vid valet av åtgärder och att nämnden inte analyserat eller redovisat en bedömning av vad som var bäst för BB.
  Nämndens avsaknad av ett barnperspektiv vid handläggningen av ärendet är allvarlig och JO kritiserar nämnden för detta.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2856-2020.pdf (224kb)
 • Beslutsdatum:2022-01-13 Diarienummer:3236-2021

  Viss kritik mot Region Halland för att ha tagit bort möjligheten till digital bokning av vaccination mot covid-19 för personer bosatta utanför regionen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-22 Diarienummer:1748-2020

  Initiativärende om Polismyndighetens förmansprövningar vid omhändertagande för berusning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-21 Diarienummer:9564-2020

  Arbetsförmedlingen kritiseras för långsam handläggning av ett ärende om omprövning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:8824-2019

  Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att ha beslutat om verkställighetsförvar och verkställt ett beslut om utvisning trots att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla samt mot Migrationsverket för verkställighet av förvarsbeslutet.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-12-20 Diarienummer:2939-2021

  Anmälan mot Eksjö tingsrätt med påstående om åtgärd i strid med efterforskandeförbudet vid en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut