Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-01-14 Diarienummer:8068-2018

  Kritik mot Bergsstaten för långsam handläggning av ett ärende om bearbetningskoncession m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-01-12 Diarienummer:7289-2018

  Polisen har inte informerat åklagaren om uppgifter som lämnats av en informatör

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-18 Diarienummer:5922-2018

  Uttalanden om en skollednings åtgärder gentemot elevföreningar i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-18 Diarienummer:8013-2018

  Kritik mot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås stad för att ha begärt granskning av en skoltidning i strid med tryckfrihetsförordningens censurförbud

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-12-08 Diarienummer:3736-2019

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Ystad, för att anstalten rutinmässigt genomfört kroppsbesiktningar i samband med befordran av myndighetspost till intagna m.m.

  Dölj information

  Sammanfattning

  Beslutet i korthet: Anstalten Ystad hade en rutin som innebar att de intagna fick genomgå kroppsbesiktning efter att de tagit del av sin myndighetspost, bl.a. för att säkerställa att de inte tog med sig vad som kunde betraktas som känsliga handlingar. JO uttalar att det inte finns någon bestämmelse i fängelselagen som ger utrymme för att generellt och rutinmässigt genomföra kroppsbesiktning i den aktuella situationen. Anstalten får allvarlig kritik för att på ett sätt som saknar stöd i lag rutinmässigt ha använt sig av kroppsbesiktning som kontrollåtgärd.

  Vid tiden för Kriminalvårdens remissvar hade anstalten förändrat sin rutin vid befordran av myndighetspost och övergått till att i stället genomföra kroppsvisitation av de intagna. När det gäller den rutinen framför JO i huvudsak följande synpunkter.

  - Kroppsvisitation enligt 8 kap. 5 § fängelselagen, s.k. skyddsvisitation, kan inte komma i fråga som kontrollåtgärd för att säkerställa att intagna inte bär på sig handlingar, eftersom visitationen inte syftar till att eftersöka vapen eller andra farliga föremål.

  - Inte heller bestämmelsen i 8 kap. 4 § 1 fängelselagen ger stöd för att generellt och rutinmässigt utföra kroppsvisitation efter att intagna fått del av myndighetspost. I varje enskilt fall måste anstalten göra en bedömning av om det finns anledning att anta att ett otillåtet föremål kommer att anträffas på den intagne och om en kroppsvisitation står i rimlig proportion till syftet med åtgärden.

  JO påminner även om att omhändertagande av myndighetspost utgör ärendehandläggning. Det innebär att en anstalt som gör bedömningen att en viss handling med hänvisning till innehållet inte får innehas, men den intagne begärt det, måste fatta ett beslut om omhändertagande enligt 5 kap. 2 § fängelselagen. I beslutet berörs dessutom vissa andra klagomål, bl.a. på långsam handläggning av en ansökan om omprövning av särskilda villkor.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  3736-2019.pdf (156kb)
 • Beslutsdatum:2020-12-07 Diarienummer:4454-2019

  Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun för bristande saklighet och opartiskhet i en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-27 Diarienummer:1732-2019

  Uttalanden i vissa frågor som rör organisationen av den psykiatriska tvångsvården inom Region Stockholm

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-27 Diarienummer:3583-2018

  Frågor om tvångsvården av en patient som vårdades enligt LPT, kommunens hantering av bostad enligt LSS och myndighetssamverkan

  Läs mer
Sök beslut