Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-04-06 Diarienummer:3286-2019

  Kritik mot Region Skåne för att ha begärt tillgång till patientjournaler från en privat vårdgivare utan att ta hänsyn till vårdgivarens tystnadsplikt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-03-31 Diarienummer:1414-2019

  Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd i Göteborgs stad kritiseras för att dess förvaltning agerade i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen när den krävde att en persons medverkan i ett panelsamtal skulle ställas in

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-03-31 Diarienummer:1950-2019

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att vissa intagna placerade i Fenixbyggnaderna underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-03-31 Diarienummer:2592-2019

  Ett ingripande enligt 13 § polislagen mot två personer som var belagda med handfängsel och placerade i en polisbuss hade stöd i bestämmelsen eftersom det fanns en fara för att de, om de frigavs på platsen, skulle begå brott mot polisen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-03-29 Diarienummer:7309-2018

  Avslutande av initiativärende om långsam handläggning av tvistemål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-03-18 Diarienummer:4225-2019

  Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö för att ha tillämpat en ordning som innebär generella inskränkningar av patienternas rätt att inneha viss egendom

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-03-05 Diarienummer:639-2020

  Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö för att ha lämnat felaktig information till en patient om utgången i ett brottmål m.m.

  Dölj information

  Sammanfattning

  Personal vid en rättspsykiatrisk klinik har lämnat information till en patient om utgången i ett brottmål efter att enbart ha fått muntliga uppgifter från en annan domstol än den som handlade det aktuella målet. Informationens innebörd skulle ha varit mycket ingripande för patienten om den varit korrekt. Trots att uppgifterna var felaktiga i grundläggande avseenden och patienten flera gånger påtalade att de inte kunde stämma tycks det ha dröjt elva dagar innan kliniken vid kontakt med rätt domstol fick korrekt information. Under den tiden drogs patientens rätt till utevistelse in.

  ChefsJO uttalar att en grundläggande förutsättning när kliniken ska informera en patient om innehållet i en dom eller ett beslut är att kliniken har tillgång till det aktuella avgörandet. I det här fallet borde kliniken ha gjort ytterligare efterforskningar genom att kontakta rätt domstol och efterfråga avgörandet innan patienten informerades. ChefsJO är mycket kritisk till klinikens hantering. Hon framhåller vidare vikten av att information om domar och beslut lämnas med respekt för patientens integritet samt under sådana former att patienten har möjlighet att i lugn och ro ta del av informationen, ställa eventuella frågor och få lämpligt stöd av personalen.

  ChefsJO konstaterar också att begreppen frigång och permission inte används på ett konsekvent och korrekt sätt i patientens journal samt att det tycks finnas bristfälliga kunskaper hos klinikens personal om innebörden och rättsverkningarna av olika beslut om patienters utevistelser. ChefsJO påminner om att dokumentationen om utevistelser måste vara tydlig samt att det är viktigt att de vedertagna termerna används och att de används korrekt. Kliniken kritiseras för de brister som uppmärksammats. ChefsJO är också kritisk till att kliniken dröjt med att överlämna en kallelse till domstolsförhandling till patienten.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  639-2020 .pdf (206kb)
 • Beslutsdatum:2021-02-26 Diarienummer:3196-2020

  Allvarlig kritik mot Hyres- och arrendenämnden i Linköping för brister vid hanteringen av en fråga om jäv m.m.

  Läs mer
Sök beslut