Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-09-25 Diarienummer:6100-2018

  Allvarlig kritik mot Överförmyndaren i Habo kommun för bl.a. omfattande brister vid handläggningen av ett ärende om godmanskap för ensamkommande barn

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-24 Diarienummer:949-2019

  Kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten upprepade gånger meddelat en arbetssökande att han riskerade sanktioner utan att det fanns grund för det

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-23 Diarienummer:1587-2019

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Fosie, för underlåtelse att informera om att telefonsamtal avlyssnas av personal

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-07 Diarienummer:4141-2018

  Uttalanden om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-09-03 Diarienummer:O 13-2020

  Statens institutionsstyrelses åtgärder med anledning av covid-19

  Dölj information

  Sammanfattning

  Under våren 2020 har JO genomfört en granskning av vilka konsekvenser som Statens institutionsstyrelses (SiS) åtgärder för att stoppa smittspridning av covid-19 har fått för intagna i LVM-hem och särskilda ungdomshem. Enligt ett stöddokument som myndigheten har tagit fram ska den fatta beslut om vård i enskildhet för en intagen som är befarat eller bekräftat smittad av covid-19. Syftet med rutinen är att institutionerna ska besluta om en sådan tvångsåtgärd i en hastigt uppkommen situation för att skydda andra intagna från smitta. JO uttalar att utgångspunkten är att ett beslut om vård i enskildhet ska svara mot ett väl definierat vårdbehov hos den enskilde. Avsikten är inte att tvångsåtgärden ska tillgripas för att hantera en akut situation. JO ställer sig därför mycket tveksam till om det är möjligt att tillämpa bestämmelserna på det sättet.

  Enligt JO:s mening bör det kunna begäras av intagna i SiS institutioner att de tar ansvar för sin situation och frivilligt bidrar till att motverka smittspridning av en allmänfarlig sjukdom. Utgångspunkten bör därför vara att myndigheten ska ge en intagen med befarad eller bekräftad smitta de möjligheter som behövs för att han eller hon ska kunna ta det ansvar som åligger denne enligt smittskyddslagen att skydda andra mot smittrisk. Den praktiska innebörden av det är att hemmet behöver ordna så att den intagne kan vistas där frivilligt skild från övriga intagna under så lång tid som krävs för att det ska kunna konstateras att den intagne inte längre smittar. Det ligger ett stort ansvar på personalen att förklara för den intagne att åtgärden inte vidtas inom ramen för tvångsvården utan bara kan ske om den enskilde samtycker till den. Det får inte förekomma att personalen utsätter den intagne för direkta eller indirekta påtryckningar genom att t.ex. uppge att de kommer vidta tvångsåtgärder om den intagne inte samtycker till åtgärden.

  Det kan inträffa att en intagen inte samtycker till att frivilligt vara skild från övriga intagna. JO utesluter inte att det kan uppstå en situation där en intagen, som är befarat eller bekräftat smittad av en allmänfarlig sjukdom, genom sitt agerande utgör en sådan fara för andra intagna att det finns skäl att fatta ett beslut om avskiljande. I ett sådant fall kan beslutet inte syfta till annat än att avvärja en hastigt uppkommen och potentiellt farlig situation. En sådan åtgärd kan enligt JO:s mening inte ersätta de åtgärder som kan behöva vidtas med stöd av smittskyddslagen. Situationen kan vara sådan att det uteslutande är en uppgift för smittskyddsläkaren att fatta beslut om tillfällig isolering eller ansöka hos förvaltningsrätten om att en sådan åtgärd beslutas.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  O13-2020.pdf (296kb)
 • Beslutsdatum:2020-08-31 Diarienummer:7480-2019

  Kritik mot HR-chefen i Laholms kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-07-22 Diarienummer:6705-2019

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Brinkeberg, om brister i samband med hanteringen av ett urinprov och uttalanden om dokumentation vid sådan provtagning

  Läs mer
Sök beslut