Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en lokalpolisområdeschef för hans agerande i samband med att en journalist filmade vid ett polishus

En SVT-reporter filmade vid ett polishus som är ett skyddsobjekt
enligt skyddslagen, vilket innebär att det är förbjudet att filma det.
Lokalpolisområdeschefen upplyste reportern om att filmandet kunde vara brottsligt samt uppmanade honom att visa det inspelade materialet. Materialet granskades därefter och på uppmaning raderade reportern material. Åtgärderna dokumenterades inte.

Enligt ett avgörande från Högsta domstolen kunde skyddslagens
ansvarsbestämmelser dock inte tillämpas. JO konstaterar att det saknades lagliga förutsättningar att ingripa mot reportern i brottsutredande syfte.

Med utgångspunkt i lokalpolisområdeschefens uppfattning att filmandet kunde vara brottsligt uttalar JO att polischefen skulle ha upprättat en anmälan och sett till att händelsen utreddes på det sätt som rättegångsbalken föreskriver. Så skedde dock inte. I stället inledde polischefen en diskussion med reportern och hans
redaktionschef som närmast kan beskrivas som ett köpslående om huruvida filmandet skulle bli föremål för en brottsutredning, med ett underliggande hot om att reportern kunde bli misstänkt för brott om han inte gjorde som lokalpolisområdeschefen ville. Diskussionen medförde att redaktionschefen kände sig tvungen att låta radera
inspelat material.

JO konstaterar att polischefens agerande medförde att reportern hindrades i sitt journalistiska arbete samt att grundlagsregleringen om anskaffarfrihet och förbud mot censur och andra hindrande åtgärder inte respekterades. Vidare uttalar JO att agerandet även stred mot kravet på saklighet i regeringsformen för en tjänstemans
agerande.

JO riktar allvarlig kritik mot lokalpolisområdeschefen för hans agerande.

Tillbaka till söka beslut