Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun för handläggningstiden i ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Miljö- och samhällsnämnden påbörjade handläggning av ansökan om bygglov först 18 veckor efter det att ansökan kommit in till nämnden. Den totala handläggningstiden från det att den fullständiga ansökan kom in till nämnden uppgick till sex månader. I beslutet konstateras att handläggningstiden strider mot den i 9 kap. 27 § plan- och bygglagen föreskrivna tioveckorsfristen för prövning av ansökningar om bygglov och förhandsbesked. Miljö- och samhällsnämnden får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut