Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, Landstinget Västernorrland, för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior

Efter en inspektion av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall beslutade JO att utreda klinikens handläggning av ett ärende om utlämnande av journalkopior till en patient. Patienten hade begärt att få ut sin patientjournal och delar av journalen hade lämnats ut till honom. Därefter beslutade kliniken att återta de utlämnade kopiorna.

I beslutet konstateras att en patientjournal omfattas av sekretess och att sekretess i vissa fall även kan gälla mot den berörde patienten. En myndighet som av misstag lämnat ut en sekretessbelagd handling kan be om att få tillbaka den, men inte besluta att så ska ske. Kliniken handläggning av utlämnandeärendet har brustit i detta och ett flertal andra avseenden, varför kliniken förtjänar allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut