Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för bristande kommunicering i ett ärende om omprövning av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Socialnämnden omprövade ett barns vård enligt 13 § LVU och om fram till att vården enligt 3 § LVU skulle fortsätta. Barnet var över 15 år och hade god man förordnad för sig enligt reglerna i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Inför omprövningsbeslutet hade socialnämnden gjort en utredning där uppgifter hämtats in från andra än barnet. Utredningen kommunicerades dock inte med barnet utan endast med barnets gode man.
Enligt 36 § LVU har ett barn som fyllt 15 år rätt att föra sin egen talan i ett mål eller ärende enligt LVU. Barnet får då ställning som part i målet eller ärendet. Den gode mannen företräder därmed inte längre ensam barnet. Socialnämnden borde därför också ha kommunicerat utredningen med barnet innan omprövningsbeslutet fattades.
Under ärendets utredning hos JO framkom att anledningen till socialnämndens bristande kommunicering var att nämnden haft interna rutiner som stått i strid med bestämmelsen i 36 § LVU.
I beslutet uttalar JO allvarlig kritik mot socialnämnden för den bristande kommuniceringen med barnet och för att ha haft interna rutiner i strid med lagen.

Tillbaka till söka beslut