Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Kriminalvården, häktesavdelningen vid anstalten Hinseberg och anstalten Kristianstad, om bl.a. att de intagna serveras för lite mat. Även uttalanden om myndighetens mathållning i allmänhet och angränsande frågor

JO har utrett klagomål mot en häktesavdelning respektive en anstalt om brister i mathållningen, bl.a. att de intagna skulle serveras för lite mat. Det som har kommit fram om dessa verksamhetsställen ger dock enligt JO inte anledning till någon kritik.

Mot bakgrund av anmälningarna samt andra liknande klagomål tar JO i beslutet upp flera frågor om mathållningen. Hon understryker bl.a. att Kriminalvården måste ha väl fungerande rutiner som så långt som möjligt säkerställer att intagna som behöver få sin mat anpassad utifrån medicinska behov får det. I beslutet uttalar hon vidare att en motsvarande hantering som när det gäller en påstådd allergi är lämplig när intagna av andra påstådda medicinska skäl, t.ex. laktosintolerans eller ätstörningar, har behov av specialkost. Det är också av största vikt att en eventuell utredning påbörjas och genomförs inom en rimlig tid, för att inte riskera att intagna med behov av specialkost blir utan sådan. Slutligen gör JO vissa uttalanden om rutiner kring s.k. självförvaltning och fördelning av mat samt intagnas möjlighet att köpa förbrukningsvaror i kiosken.

Tillbaka till söka beslut