Tillbaka till söka beslut

Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för att ha lämnat ut uppgifter om en enskilds personliga förhållanden utan att först ha prövat om uppgifterna omfattades av sekretess

Inför ett möte med den personalansvarige för en praktikplats
uppmanades den enskilde av arbetsförmedlaren att vid mötet berätta om sin bakgrund. Den enskilde följde emellertid inte uppmaningen. Efter mötet tog
arbetsförmedlaren kontakt med den personalansvarige och upplyste honom om den enskildes bakgrund. Uppgifterna var sådana som typiskt sett omfattas av sekretessen
i 28 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen.
JO konstaterar att arbetsförmedlaren före utlämnandet inte övervägde om uppgifterna omfattades av sekretess och, om så var fallet, de ändå kunde lämnas ut till praktikplatsen. För detta får Arbetsförmedlingen allvarlig kritik.
I beslutet uttalar sig JO även om den sekretessprövning som Arbetsförmedlingen har gjort i efterhand, bl.a. om förutsättningarna för att med stöd av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen lämna ut sekretessbelagda uppgifter.

Tillbaka till söka beslut