Tillbaka till söka beslut

En åklagare har inte underrättat den person från vilken ett penningbeslag skett om beslaget

Polismyndigheten beslutade i mitten av januari 2018 om
dispositionsförbud för behållningen på en persons bankkonto. Några dagar senare beslutade åklagare att fastställa dispositionsförbudet och sedan att ta behållningen på bankkontot i beslag (penningbeslag). Någon underrättelse om besluten lämnades aldrig till kontohavaren.

Det finns inte någon absolut skyldighet att underrätta den som drabbats av ett dispositionsförbud om beslutet. En underrättelse behöver t.ex. inte lämnas om den skulle vara till skada för den utredning i vilken åtgärden vidtagits. När det gäller beslut om penningbeslag finns dock inget undantag från underrättelseskyldigheten. En underrättelse om penningbeslag ska ske utan dröjsmål, och det är den som leder förundersökningen som har det yttersta ansvaret för att en underrättelse lämnas.

I beslutet uttalar JO att ett penningbeslag är ett ingripande tvångsmedel som kan komma att gälla under lång tid. För att kunna ta tillvara sina rättigheter är det ett grundläggande rättssäkerhetskrav att den som drabbas av ett penningbeslag
underrättas om beslutet i enlighet med de bestämmelser som gäller. Att den drabbade har fått kännedom om beslutet på annat sätt innebär inte att den lagstadgade skyldigheten att lämna en underrättelse faller bort.

JO godtar att det fanns skäl att inte underrätta kontohavaren om beslutet om dispositionsförbud men kritiserar den åklagare som inte utan dröjsmål underrättade kontohavaren om penningbeslaget.

Tillbaka till söka beslut