Tillbaka till söka beslut

En kommunal nämnd har hållit offentliga sammanträden i ärenden som rört myndighetsutövning

Enligt kommunallagen ska en nämnds sammanträden i ärenden som rör myndighetsutövning alltid hållas inom stängda dörrar. Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun har trots detta behandlat ärenden av det slaget offentligt. Förfarandet – som beslutats mot bättre vetande – har föranlett allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut