Tillbaka till söka beslut

En teknisk nämnd handlade ärenden om siktskymmande växtlighet med möjlighet att överlämna ärendet till byggnadsnämnd för åtgärd. Kritik mot tekniska nämnden för bristande dokumentation och mot båda nämnderna i fråga om utlämnande av allmänna handlingar.

I Danderyds kommun har tekniska kontoret, som lyder under tekniska nämnden, en rådgivande roll i ärenden som rör häckklippning. Om fastighetsägaren inte följer tekniska kontorets råd och rekommendation, överlämnar kontoret ärendet till byggnadsnämnden för handläggning. Den handläggningen kan utmynna i att byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren vid vite att beskära sin häck. Eftersom det alltså är fråga om myndighetsutövning mot enskild gäller reglerna i 15 § förvaltningslagen (1986:223) om skyldighet att dokumentera även det arbete som utförs av personal som arbetar vid tekniska nämnden. Nämnden får därför kritik för bristande dokumentation i ett ärende om häckklippning. I ärendet kritiseras också tekniska nämnden för bristande hantering av allmänna handlingar och för underlåtenhet att meddela ett beslut i en fråga om utlämnande av handlingar. Byggnadsnämnden kritiseras för sin handläggning av framställningar att få ut allmänna handlingar.

Tillbaka till söka beslut