Tillbaka till söka beslut

Fråga om det förelegat skäl för en länsstyrelse att kritisera en socialnämnd för att nämnden bl.a. inte verkat för att i ett visst fall få till stånd s.k. samarbetssamtal

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 5 paragraf 3 Tillsyn Vårdnad
Tillbaka till söka beslut