Tillbaka till söka beslut

Fråga om det på grund av jäv förelåg hinder för en ledamot i en socialnämnd att delta i ett beslut om svar på ett brev

Socialtjänst och LSS Kommunallagen (1991:900) kapitel 6 paragraf 25 Jäv
Tillbaka till söka beslut