Tillbaka till söka beslut

Fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning hade tagit befattning med ett ärende på ett sådant sätt att hon kunde anses jävig

Socialtjänst och LSS Kommunallagen (1991:900) kapitel 6 paragraf 25 Jäv
Tillbaka till söka beslut