Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett återkravsärende; bl.a. fråga om Centrala studiestödsnämnden (CSN) varit förhindrad att ompröva ett beslut innan Regeringsrätten prövat en begäran om rättsprövning av beslutet

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Inhibition Omprövning
Tillbaka till söka beslut