Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Kriminalvården, anstalten Hällby; fråga om undersökning av intagnas munhålor efter intag av läkemedel

Kriminalvård Fängelse, Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:1) för Fängelselagen (2010:610) Avsaknad av lagstöd Grundläggande fri- och rättigheter Sjukvård Tvångsmedel/tvångsåtgärder Visitation

JO har granskat om Kriminalvården har rätt att okulärt besiktiga intagnas munhålor för att i enlighet med läkares ordination kontrollera att föreskriven medicin har svalts. I beslutet konstaterar JO att en okulär undersökning av en intagens munhåla utgör en kroppsbesiktning och att en sådan endast får vidtas med stöd av lag. Det finns inget lagstöd för att utföra en kroppsbesiktning i den aktuella situationen. JO riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården som regelmässigt har utfört kroppsbesiktningar utan laglig grund.

Tillbaka till söka beslut