Tillbaka till söka beslut

Inspektion av Överförmyndaren i Gnosjö kommun

I ett tv-program vintern 2020 visades ett inslag om förhållandena för en ung person (AA) som hade förvaltare och som bodde på ett LSS-boende. Därefter inkom ett antal anmälningar till JO som rörde bl.a. AA:s förvaltare och överförmyndarens tillsyn. Mot den bakgrunden beslutade JO att inspektera Överförmyndaren i Gnosjö kommun. Med hänsyn till pandemin kunde dock inte verksamheten undersökas på plats. I stället genomfördes en s.k. skrivbordsinspektion och granskningen koncentrerades till överförmyndarens handläggning av förvaltarskapsärenden.

JO konstaterar att hon endast tagit del av ett relativt begränsat material, men att hennes intryck från de iakttagelser som hon kunnat göra är att överförmyndarens verksamhet i huvudsak fungerar väl. När det gäller tillsynen som avsåg AA har dock JO uppmärksammat att överförmyndaren kallat till och deltagit i ett möte där tillvaron för brukaren på LSS-boendet och dennes personliga förhållanden diskuterades. På mötet var också AA:s förvaltare med. Enligt JO är ett sådant förfarande inte förenligt med överförmyndarens uppdrag som tillsynsmyndighet.

I beslutet gör JO också vissa generella uttalanden om överförmyndares tillsyn över förvaltare.

Tillbaka till söka beslut