Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Halmstad, för långsam handläggning av ärenden där målsäganden och/eller den misstänkte var under 18 år m.m.

Efter en inspektion vid åklagarkammaren i Halmstad beslutade jag att granska handläggningstiden m.m. i åtta ärenden där den misstänkte och/eller målsäganden var under 18 år. I ett av ärendena, i vilket ingen åtgärd syntes ha vidtagits från åklagarens sida under ett drygt år efter det att ett slutdelgivet förundersökningsprotokoll inkommit och där tidsfristen i 2 a § FUK hade överskridits med drygt två år, inledde jag förundersökning om tjänstefel. Sedan åklagaren hörts och delgetts misstanke om brott fann jag emellertid inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. Jag riktar i beslutet kritik i varierande grad mot de handläggande åklagarna för att ärendena inte har handlagts med erforderlig skyndsamhet. I beslutet riktar jag även kritik mot kammarchefen. Jag är också kritisk till att ett ärende gällande misstänkt misshandel av ett barn avslutades utan att åtgärder vidtogs för att så långt möjligt försäkra sig om att det inte fanns anledning att fullfölja förundersökningen.

Tillbaka till söka beslut