Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en socialförvaltning angående handläggningen av barnavårdsutredningar; bl.a. fråga om att det till utredningarna hade fogats kopior av patientjournalhandlingar rörande modern till berörda barn

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Barn/ungdom Dokumentation Partsinsyn Sekretess
Tillbaka till söka beslut