Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Integritetsskyddsmyndigheten för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och för brister i serviceskyldigheten

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, besvarade frågor från en enskild genom att i ett standardsvar hänvisa till sin webbplats. Enligt JO förutsätter en sådan ordning att myndigheten har en beredskap och organisation för situationer där frågeställaren inte har möjlighet att ta del av digital information eller inte nöjer sig med en sådan hänvisning. I det här fallet lämnade inte IMY besked om huruvida myndigheten kunde lämna ytterligare information utöver vad som framgick på webbplatsen, trots att den enskilde uttryckligen ställt en sådan fråga. IMY kritiseras för detta och för dröjsmål med att lämna ut allmänna handlingar.

Tillbaka till söka beslut