Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar

I en anmälan till JO fördes det fram klagomål på Hässleholms kommuns hantering av allmänna handlingar. Enligt anmälaren behöll tjänstemän och politiker vissa handlingar på sina rum i stället för att registrera dem, för att på så sätt förhindra att handlingarna blev offentliga. Anmälaren uppgav vidare att mark- och exploateringschefen vid kommunledningskontorets tekniska avdelning uppgett att man kunde gå runt i Hässleholms kommuns korridorer och hitta obegränsat med handlingar som inte var diarieförda.

I beslutet kritiseras Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för att det funnits stora brister i tekniska avdelningens sätt att registrera allmänna handlingar och för att handlingar även på andra håll inom kommunstyrelsen inte har diarieförts i anslutning till att de kommit in till eller upprättats hos myndigheten. I ett fall har en handling avsiktligen inte diarieförts för att hindra allmänhetens rätt till insyn, vilket JO ser allvarligt på. Enligt JO visar utredningen att det inom kommunstyrelsen saknats grundläggande kunskaper om och rutiner för diarieföring av allmänna handlingar.

Tillbaka till söka beslut