Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, för underlåtenhet att kommunicera uppgifter med den intagne i ett ärende gällande besökstillstånd samt för långsam handläggning av ärendet.

I ett ärende om besökstillstånd fattades ett avslagsbeslut utan att anstalten hade iakttagit kommuniceringsplikten i 17 § förvaltningslagen (1986:223). Kriminalvården kritiseras för denna underlåtenhet. Kriminalvården kritiseras även för att det dröjde omkring tio veckor innan anstalten slutligt tog ställning i ärendet. Beslutet innehåller vidare generella uttalanden avseende den s.k. brottsofferslussverksamhet som bedrivs i flera av landets anstalter.

Tillbaka till söka beslut