Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun för brister i serviceskyldigheten vid handläggningen av en begäran enligt plan- och bygglagen

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen har byggnadsnämnden skyldighet att ta ställning till en anmälan om att någon inte har följt en bestämmelse i lagen. Nämndens beslut kan i vissa fall överklagas. Enligt 11 kap. 7 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden om någon begär det redovisa i ett skriftligt s.k. ingripandebesked om det i fråga om ett visst byggnadsverk har vidtagits någon åtgärd som enligt nämndens bedömning motiverar ett ingripande enligt lagen. Ett sådant ingripandebesked får inte överklagas.

Två personer skrev till Miljö- och byggnadsnämnden i Nacka kommun. Deras skrivelse hade rubriken ”Begäran om ingripande då bygglovspliktig verksamhet bedrivs utan bygglov”. Överst på varje sida stod skrivet ”BEGÄRAN OM INGRIPANDE”. I texten hänvisades emellertid till regeln om ingripandebesked i 11 kap. 7 § plan- och bygglagen.

Med anledning av skrivelsen beslutade nämnden om ett ingripandebesked.

JO anser att det hade legat närmast till hands att uppfatta skrivelsen som en begäran om ingripande och inte som en begäran om ett ingripandebesked. I varje fall borde nämnden enligt JO ha förvissat sig om avsikten med skrivelsen innan den besvarades med ett besked som inte gick att överklaga. Nämnden får därför kritik.

Tillbaka till söka beslut