Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Överförmyndarnämnden i Uppsala län för handläggningen av ett ärende om upphörande av ett godmanskap för ett ensamkommande barn

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Regeringsformen - RF Barn/ungdom Beslut Fullföljdshänvisning God man/förvaltare Myndighetsutövning, gränsen för

Överförmyndarnämnden avslutade ett godmanskap för ett ensamkommande barn efter det att Migrationsverket hade bedömt att barnet var 18 år.

I beslutet får överförmyndarnämnden kritik för att inte ha gjort en självständig bedömning av åldern och därefter fattat ett eget överklagbart beslut om att godmanskapet skulle upphöra.

Tillbaka till söka beslut