Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö för att ha lämnat felaktig information till en patient om utgången i ett brottmål m.m.

Personal vid en rättspsykiatrisk klinik har lämnat information till en patient om utgången i ett brottmål efter att enbart ha fått muntliga uppgifter från en annan domstol än den som handlade det aktuella målet. Informationens innebörd skulle ha varit mycket ingripande för patienten om den varit korrekt. Trots att uppgifterna var felaktiga i grundläggande avseenden och patienten flera gånger påtalade att de inte kunde stämma tycks det ha dröjt elva dagar innan kliniken vid kontakt med rätt domstol fick korrekt information. Under den tiden drogs patientens rätt till utevistelse in.

ChefsJO uttalar att en grundläggande förutsättning när kliniken ska informera en patient om innehållet i en dom eller ett beslut är att kliniken har tillgång till det aktuella avgörandet. I det här fallet borde kliniken ha gjort ytterligare efterforskningar genom att kontakta rätt domstol och efterfråga avgörandet innan patienten informerades. ChefsJO är mycket kritisk till klinikens hantering. Hon framhåller vidare vikten av att information om domar och beslut lämnas med respekt för patientens integritet samt under sådana former att patienten har möjlighet att i lugn och ro ta del av informationen, ställa eventuella frågor och få lämpligt stöd av personalen.

ChefsJO konstaterar också att begreppen frigång och permission inte används på ett konsekvent och korrekt sätt i patientens journal samt att det tycks finnas bristfälliga kunskaper hos klinikens personal om innebörden och rättsverkningarna av olika beslut om patienters utevistelser. ChefsJO påminner om att dokumentationen om utevistelser måste vara tydlig samt att det är viktigt att de vedertagna termerna används och att de används korrekt. Kliniken kritiseras för de brister som uppmärksammats. ChefsJO är också kritisk till att kliniken dröjt med att överlämna en kallelse till domstolsförhandling till patienten.

Tillbaka till söka beslut