Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Region Norrbotten, Psykiatrin länsgemensamt, för att utan lagstöd ha undersökt den lagrade informationen i en patients elektroniska utrustning

En patient som vårdades med stöd av lagen om psykiatrisk
tvångsvård klagade på att kliniken omhändertog hans elektroniska utrustning för att undersöka den.
Av utredningen framgår att den aktuella kliniken tillämpar ett rutindokument med titeln ”Visitering av elektroniskt kommunikationsmedel”. Enligt dokumentet får chefsöverläkaren fatta beslut om undersökning av en patients personliga tekniska utrustning om det t.ex. finns misstankar om att utrustningen används för att köpa droger eller ladda ned otillåten pornografi eller till hot och trakasserier. Tekniskutrustning som omhändertas för genomgång överlämnas till tekniker som undersöker innehållet i utrustningen, dvs. den elektroniskt lagrade informationen. JO konstaterar att undersökningar av den lagrade informationen i en patientselektroniska utrustning aktualiserar flera av de grundläggande fri- och rättigheter som nämns i regeringsformen och Europakonventionen. Enligt JO utgör undersökningar av det här slaget bl.a. ett sådant intrång i den personliga integriteten som bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen är avsedd att skydda medborgarna mot, och det krävs därför lagstöd för att få vidta en sådan åtgärd. Enligt JO finns det inte något sådant lagstöd och inte heller något utrymme för en vårdgivare inom den psykiatriska tvångsvården att med stöd av patientens samtycke genomföra undersökningar av den
lagrade informationen i patientens dator eller liknande. JO uttalar kritik mot kliniken. Ur patientens perspektiv kan dock en undersökning av hans eller hennes elektroniska
utrustning i vissa fall framstå som en mindre ingripande åtgärd än det alternativ som annars kan bli aktuellt, nämligen att rätten att använda utrustningen inskränks och
utrustningen omhändertas. Av rättssäkerhetsskäl är det emellertid viktigt att det klart framgår vilka tvångsåtgärder som får vidtas inom den psykiatriska tvångsvården. JO
uppmärksammar regeringen på detta och väcker frågan om en översyn av lagstiftningen

Tillbaka till söka beslut