Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att den inte informerade en vårdnadshavare om att en utredning hade inletts om hans barn och för att nämnden placerade barnen i ett jourhem utan att vårdnadshavaren hade lämnat sitt samtycke till det

Efter en ansökan från modern till två barn om att barnen skulle ges vård utanför det egna hemmet inledde socialnämnden en utredning om barnen. Barnen placerades sedan i ett jourhem med stöd av bestämmelserna i
socialtjänstlagen. Nämnden informerade fadern, som var vårdnadshavare, om att en utredning hade inletts när utredningen hade pågått i två månader. Innan barnen
placerades i jourhemmet tillfrågade inte nämnden fadern om han samtyckte till en sådan insats.
Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd ska den som berörs av en sådan utredning, om det inte finns särskilda skäl, genast
informeras om det (11 kap. 2 § tredje stycket SoL). Ett barn får inte ges vård i ett familje- eller jourhem med stöd av bestämmelserna i SoL utan att vårdnadshavaren
har lämnat sitt samtycke till det. Om barnet har två vårdnadshavare krävs samtycke av båda.
JO konstaterar att utredningen i det aktuella fallet avsåg att klarlägga om det fanns skäl för nämnden att ingripa till barnens skydd eller stöd. Det fanns enligt JO inte
något godtagbart skäl för nämnden att avvakta med att informera fadern om utredningen. Han skulle därför genast ha informerats om att en utredning hade inletts.
Innan nämnden placerade barnen i jourhemmet skulle fadern ha tillfrågats om han lämnade sitt samtycke till insatsen. Eftersom fadern inte hade lämnat sitt samtycke till
en placering av barnen i jourhemmet fanns det inte lagliga förutsättningar för nämndens beslut. För bristerna i handläggningen får nämnden kritik.

Tillbaka till söka beslut