Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun för handläggningen av ett ärende om bistånd i form av boendestöd

Vård- och omsorgsnämnden hade beviljat en man bistånd i form
av boendestöd för vissa aktiviteter, bl.a. träning, under en viss period. Beslutet var försett med ett omprövningsförbehåll. Under beslutets giltighetstid beslutade nämnden att boendestöd i form av träning inte längre skulle ges. Beslutet dokumenterades inte. När beslutet om boendestöd löpt ut i sin helhet dröjde det cirka två månader innan handläggningen av ett nytt ärende om bistånd till boendestöd påbörjades och ytterligare fem månader innan ett nytt beslut om insatsen boendestöd fattades. Under dessa sju månader, när det inte fanns något giltigt beslut om boendestöd, fortsatte nämnden att tillhandahålla boendestöd i huvudsakligen samma
omfattning som beviljats tidigare.

Huruvida det fanns rättslig grund för att ändra det gynnande beslutet om boendestöd genom att minska insatsens omfattning på grund av ändrade förhållanden är en sådan bedömningsfråga som kan prövas i domstol och som JO normalt inte granskar. Nämnden kritiseras dock för att den inte på det sätt som krävs dokumenterade
beslutet att ta bort träningstillfällena, att biståndstagaren underrättades om beslutet eller om han fick information om möjligheten att överklaga beslutet.

JO påtalar också att i de fall nämnden har beviljat en tidsbegränsad insats är det viktigt att en uppföljning av insatsen görs i god tid innan perioden löper ut, bl.a. för att ge den enskilde en möjlighet att ansöka om att insatsen ska fortsätta. Det är inte en godtagbar åtgärd att i stället tillhandahålla insatser utan att det finns något beslut. Nämnden kritiseras för att en uppföljning inte genomfördes i god tid och för att boendestöd tillhandahölls utan att det fanns något beslut om en sådan insats.

Tillbaka till söka beslut