Tillbaka till söka beslut

Kritik mot vårdcentralen Nävertorp inom Region Sörmland för att på begäran av en annan myndighet ha lämnat ut journaluppgifter utan att kontrollera att patienten samtyckte till det

En anställd vid en vårdcentral lämnade vid ett telefonsamtal ut vissa uppgifter från en patientjournal till en socialsekreterare sedan denna uppgett att den enskilde samtyckte till utlämnandet. Enligt en standardiserad handling som den enskilde hade undertecknat fick socialnämnden hämta in och lämna ut information som rörde den enskildes ärende och som behövdes för handläggning av hennes ärende från bl.a. ”Landstinget”. Av handlingen framgick varken vilket ärende eller vilket landsting som avsågs.

ChefsJO uttalar att hon har stor förståelse för att myndigheter i det dagliga arbetet som utgångspunkt måste kunna lita på uppgifter från andra myndigheter. När det gäller utlämnande av uppgifter från en patientjournal, som typiskt sett är integritetskänsliga, bör dock vårdgivaren noga försäkra sig om att den enskilde har samtyckt till utlämnandet. Det kan ske genom att vårdgivaren hämtar in och kontrollerar det dokumenterade samtycket eller tar direktkontakt med den enskilde i frågan. ChefsJO är kritisk till att vårdgivaren i detta fall inte vidtog några åtgärder för att försäkra sig om att den enskilde hade samtyckt till utlämnandet av journaluppgifterna.

Vidare anser chefsJO att det dokumenterade samtycket i detta fall getts ett så generellt innehåll att den enskilde svårligen kunde få information om – och överblicka – omfattningen och konsekvenserna av medgivandet. I en situation där ett dokumenterat samtycke framstår som alltför generellt bör enligt chefsJO den myndighet som överväger att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess ta kontakt med den enskilde för att försäkra sig om att denne samtycker till utlämnandet i det enskilda fallet.

Tillbaka till söka beslut