Tillbaka till söka beslut

Oklarhet hos försäkringskassa om vad som utgjort kassans beslut i ett ärende om återkrav av bostadstillägg. Även fråga om underlåtenhet att kommunicera med en för den försäkrade förordnad förvaltare

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 20 paragraf 10 a Socialförsäkringsbalken - SFB kapitel 113 paragraf 3 Beslut God man/förvaltare Rättelse
Tillbaka till söka beslut