Tillbaka till söka beslut

Underrättelse per fax om beslut om upphörande av administrativt frihetsberövande har ansetts böra kompletteras av kontroll per telefon av att meddelandet mottagits

Förvaltningsdomstolar Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Expediering Frihetsberövande
Tillbaka till söka beslut