Tillbaka till söka beslut

Uppgiftsfördelningen mellan tingsrätt och överförmyndare vid utredningar i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS God man/förvaltare Tillsyn Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut