Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Solna den 29–30 mars och i Malmö den 26–27 april 2021

Granskningen av ärenden om återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin visade att det fanns brister i handläggningen främst i fråga om hur Arbetsförmedlingen motiverat besluten.

Problemet med bristfälliga motiveringar i beslut om återkallelse har tidigare påtalats av JO. Arbetsförmedlingen har flera gånger, senast vid JO:s inspektion av kontoret i Huddinge i februari 2018 (dnr 861-2018), uppgett att bristerna beror på att textfältet för motivering i myndighetens ärendehanteringssystem är begränsat och att ett nytt system ska införas. Textfältet har sedan dess utökats till 400 tecken.

JO konstaterade att det utökade utrymmet många gånger hade varit tillräckligt för en godtagbar motivering men att det inte utnyttjades och att bristerna därför inte längre kan skyllas på ärendehanteringssystemet. JO uttalade vidare att det inte är acceptabelt med ett ärendehanteringssystem som begränsar myndighetens möjlighet att uppfylla sin motiveringsskyldighet. Företrädare för Arbetsförmedlingen utlovade nu liksom tidigare att ett nytt system ska införas och tydliggjorde att det nya systemet inte kommer att innehålla någon begränsning av antalet tecken i motiveringsfältet.

JO uttalade att det är både oroväckande och anmärkningsvärt att de brister som JO under lång tid har kritiserat Arbetsförmedlingen för fortfarande kvarstår och att det närmast framstår som att myndighetens ledning under lång tid inte delat bilden av de problem som JO upprepade gånger har påtalat. Det är i så fall mycket allvarligt och JO avser att ta upp frågan vid ett särskilt möte med företrädare för myndighetens ledning.

När det gäller övriga iakttagelser uttalade JO bl.a. att de överväganden som görs i fråga om tolk och översättning ska dokumenteras, att det är viktigt att kommuniceringsbreven är tydliga och att de mallar som används justeras vid behov. JO framhöll också vikten av att myndigheter formulerar sig korrekt samt uttalade att myndigheter i allmänhet bör vara försiktiga med att använda versaler och förstärkningstecken såsom t.ex. utropstecken. JO uttalade därtill att det kan sättas i fråga om inte den enskilde i vissa av de granskade ärendena, istället för att få sin anvisning återkallad, borde ha tilldelats en sanktion enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.